Menu

Reklamačný poriadok

7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
7.1.1. V prípade, že ste Podnikateľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v dohodnutej kvalite, množstve a bez vád.
7.1.2. V prípade, že ste Spotrebiteľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka a dohodnutými požiadavkami podľa § 616 Občianskeho zákonníka prezentovanými vlastnosťami Vami objednaného Tovaru na Našom E-shope alebo na Našich propagačných materiáloch vo vzťahu k dodávaného Tovaru, a bez vád. Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka, ak pri uzatvorení Zmluvy sme Vás s tým výslovne oboznámili, že určitá vlastnosť nezodpovedá takým všeobecným požiadavkám a vy ste s tým výslovne a osobitne súhlasili.
7.1.3. Predaný Tovar je v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka ak:
a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa Tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované;
b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré sme Vám sprístupnili pred uzavretím Zmluvy;
c) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môžete dôvodne očakávať;
7.1.4. d) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre Tovar rovnakého druhu a aké môžete dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predaného Tovaru s prihliadnutím na akékoľvek naše verejné vyhlásenie alebo verejné vyhlásenie inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii Tovaru alebo na jeho označení, pričom za výrobcu sa považuje zhotoviteľ Tovaru, dovozca Tovaru na trhu Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na Tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní v rozsahu Nášho záväzku uvedeného v čl. 7.1.1. alebo 7.1.2. týchto Podmienok.
7.1.5. Ak ste Podnikateľom za vady Tovaru nezodpovedáme v nasledovných prípadoch:
7.1.5.1. ak ste boli o existujúcich vadách poučený alebo ste o vadách museli vedieť na základe okolností uzavretia Zmluvy a tieto vady nie sú v rozpore s dohodnutými vlastnosťami Tovaru;
7.1.5.2. ak vady Tovaru vznikli po tom ako ste Tovar prevzali, za predpokladu, že vady nevznikli porušením Našich povinností alebo ste si mali Tovar možnosť prevziať podľa čl. 6. týchto Podmienok a bez právneho dôvodu ste prevzatie Tovaru odmietli alebo ste Tovar neprevzali;
7.1.5.3. ak ste zjavné vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.1. týchto Podmienok;
7.1.5.4. ak ste skryté vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.2. týchto Podmienok;
7.1.5.5. pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
7.1.6. Ak ste Spotrebiteľom za vady a vlastnosti Tovaru nezodpovedáme v prípadoch ak:
7.1.6.1. ste vady Tovaru nevytkli včas v lehote uvedenej v bode 7.4.1. týchto Podmienok;
7.1.6.2. vlastnosti Tovaru nezodpovedajú všeobecným požiadavkám podľa § 617 Občianskeho zákonníka, pričom ste boli Nami o tejto skutočnosti jasne písomne poučený a osobitne ste vyjadrili výslovný písomný súhlas s uvedeným nesúladom;
7.1.7. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
7.1.8. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
7.1.9. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
7.2. Predaný Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami podľa bodov vyššie alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru podľa bodu 6.8 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite a má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru rozumne očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé a je funkčný;
c) vyznačuje sa vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa Tovar rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predaného Tovaru, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita) a vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita);
d) je dodaný so všetkým príslušenstvom a návodmi, ak je tak dohodnuté s Vami v Zmluve;
e) sú dodané aktualizácie vymedzené v Zmluve, ak ide o Tovar s digitálnymi prvkami.

7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Podnikateľov
7.3.1. Je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
7.3.3. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0903 722 831 alebo e-mailom na info@internetovestavebniny. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
7.3.4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady Tovaru opísané v bode 7.2.. a/alebo v rozpore s naším záväzkom v bode 7.1.1a. týchto Podmienok.
7.3.5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.5. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy alebo ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
7.4. Podmienky uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Spotrebiteľov
7.4.1. Máte nárok uplatniť Vaše práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatom Tovare v lehote 2 mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania Tovaru. Ak je predmetom kúpy Tovar s digitálnymi prvkami, pri ktorom sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, zodpovedáme za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas 2 rokov od dodania Tovaru s digitálnymi prvkami.
7.4.2. Ak je Vám Tovar dodaný v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, odporúčame Vám, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0903 722 831 alebo e-mailom na info@internetovestavebniny. Ak sa rozhodnete takúto zásielku prebrať, je nutné v prítomnosti dopravcu zásielku skontrolovať a uistiť sa, že nechýbajú žiadne položky Tovaru a že sú všetky položky Tovaru v poriadku. Ak zistíte, pri kontrole zásielky podľa predchádzajúcej vety, že stav alebo počet položiek objednaného Tovaru nie je v súlade s tým, čo ste si objednali, odporúčame Vám spísať s dopravcom Zápis o poškodení zásielky alebo vytknúť takýto nedostatok v preberacom protokole dopravcu.
7.4.3. V prípade dodatočného zistenia zjavných vád po prebratí Tovaru (napr. mechanického poškodenia, chýbajúci Tovar alebo jeho položky, nesprávny Tovar alebo jeho položky) Vás žiadame bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sme oprávnení odmietnuť.
7.4.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.6. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy.
7.4.5. Právo zo zodpovednosti za vady, ste oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. a v lehote uvedenej v bode 7.4.1 týchto Podmienok.
7.5. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
7.5.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa bodu 7.1 7.1., môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni v Moste pri Bratislave. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.
7.5.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode .7.6.3. až .6.8., si uplatňujete.
7.5.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.5.4. Za deň uplatnenia reklamácie považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.5.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
7.5.5. Keď nám bude doručená Vaša reklamácia alebo Vaše doplnenie podanej reklamácie, tak Vám bezodkladne vystavíme písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, resp. potvrdenie o vytknutí vady. V potvrdení uvedieme najkratšiu možnú lehotu určenú podľa bodu 7.6.1., v ktorej odstránime vytknutú vadu Tovaru.
7.5.6. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.5.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.5.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené a pokiaľ sú požadované chýbajúce informácie, na ktorých doplnenie ste boli vyzvaní, nevyhnutné pre vybavenie reklamácie, môžeme rozhodnúť, že sa takouto neúplnou reklamáciou nebudeme zaoberať.
7.6. Vybavenie reklamácie
7.6.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktorý zo spôsobov odstránenia vady špecifikovaných v bode 7.6.3. a 7.6.4. až 7.6.8uplatňujete, vadu odstránime v primeranej lehote, ktorú potrebujeme na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady, a ktorá nepresiahne viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie, resp. odo dňa vytknutia vady. Spotrebiteľskú záruku podľa § 626 Občianskeho zákonníka neposkytujeme. . Vami zvolený spôsob odstránenia vady nie sme povinní akceptovať, ak Vami zvolený spôsob nie je možný alebo by nám spôsobil neprimerané náklady s prihliadnutím na Cenu Tovaru a závažnosť vady.
7.6.2. Iba vo výnimočných prípadoch a z objektívnych dôvodov môžeme lehotu na odstránenie vady uvedenú v potvrdení o prijatí vytknutia vady predĺžiť o najkrajší čas potrebný na odstránenie vady. O takomto predĺžení lehoty na odstránenie vady Vás písomne informujeme.
7.6.3. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť jej opravou, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne opravená na Naše náklady.
7.6.4. Namiesto odstránenia vady jej opravou môžete požadovať výmenu Tovaru.

7.6.5. Namiesto odstránenia vady Tovaru jej opravou môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
7.6.6. Po uplynutí lehoty na odstránenie vady máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo môžete odstúpiť od Zmluvy. Rovnaké práva máte tiež aj v prípadoch, ak vadu neopravíme alebo Tovar nevymeníme, odmietneme opraviť alebo vymeniť Tovar z dôvodu, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady, Tovar má naďalej rovnaké vady napriek jeho oprave alebo výmene alebo Vás informujeme o tom, že vadu nie je možné opraviť alebo Tovar vymeniť v primeranej lehote alebo bez toho aby sme Vám spôsobili závažné ťažkosti. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného Tovaru a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád. Kúpnu cenu alebo vyplatenie zľavy z kúpnej ceny Vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade kúpnej ceny, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inom spôsobe úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znášame My.
Od Zmluvy podľa bodu 7.6.6 nemôžete odstúpiť, ak ste sa spolupodieľali na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Ak sa Zmluva týka viacerých Tovarov, môžete odstúpiť o Zmluvy len vo vzťahu k vadnému Tovaru. Vo vzťahu k ostatným Tovarom môžete odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné Tovary bez vadného Tovaru.
7.6.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako Tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
7.6.8. Vašu reklamáciu, resp. vytknutie vady vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovarualebo písomným odôvodneným odmietnutím zodpovednosti za vady, teda odmietnutím Vašej reklamácie.
7.7. Ak ste Spotrebiteľom, Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. č. ").
7.8. Ak odmietneme zodpovednosť za vady, respektíve odmietneme Vašu reklamáciu, máte právo obrátiť sa na akreditovanú osobu, autorizovanú osobu alebo notifikovanú osobu (napr. znalec, autorizovaná, akreditovaná alebo notifikovaná osoba, autorizovaný servis, vedecká inštitúcia a pod.), aby Vám poskytla znalecký posudok alebo odborné stanovisko, ktorým preukážete Našu zodpovednosť za vady Tovaru.
7.9. V prípade, že preukážete našu zodpovednosť za vady Tovaru podľa bodu 7.8. máte možnosť nám vady Tovaru opakovane vytknúť, pričom platí, že túto zodpovednosť nemôžeme odmietnuť a teda budeme povinní za opätovne zaoberať Vašou reklamáciou.
7.10. Náklady súvisiace so získaním znaleckého posudku alebo odborného stanoviska podľa bodu 7.8. týchto Podmienok znášame My, avšak musíte si ich u Nás uplatniť najneskôr do 2 mesiacov od vybavenia opätovnej reklamácie.
7.11. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, súvisiacich s uplatnením zodpovednosti za prípadné vady Tovaru. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť v predstihu a riadne si prečítať podmienky reklamácie Tovaru a rozumiete im.

Potrebujete poradiť s objednávkou?

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať